Algemene Voorwaarden

like

Algemene Voorwaarden

Over wandpanelen.nl

 

Wandpanelen.nl is een verkoopsite voor zowel consumenten als de professionele markt.

Het assortiment bestaat uit innovatieve decoratieve 3D wandpanelen en teksten in verschillende materialen zoals natuurgips, kunststof en hout van toonaangevende Europeese fabrikanten.

Alle prijzen op de website zijn incl. btw.

 

Registreren

 

Door uw te registreren op wandpanelen.nl kunt uw eventuele aankopen doen.

Belangrijk is dat alle gegevens naar waarheid worden ingevuld om misverstanden en misbruik te voorkomen.

 

Kortingen

 

Kortingen mogelijk voor grote partijen, alleen op aanvraag.

 

Contact

 

Mocht u meer informatie willen hebben of met ons in contact willen komen dan kunt via het contactformulier of via email (info@wandpanelen.nl) contact opnemen.

 

Verzendkosten

 

De verzendkosten zijn per productgroep verschillende vanaf € 9,95 tot € 75,00. Kijk bij de bestelinformatie voor de juist geldende verzendkosten.

Deze verzendkosten zijn geldig op alle leveringen in Nederland en België.

leveringen naar andere landen zijn mogelijk tegen aangepast tarief, op aanvraag.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WANDPANELEN.NL

 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

5. Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

7. Dag: kalenderdag; 

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Wandpanelen.nl is een onderdeel van Indesign bv.

Vestigingsadres: Omgangstraat 44, 4714 RN Sprundel 

Telefoonnummer: 0165-382663

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9-12 tot 13-17 uur

E-mailadres: info@wandpanelen.nl 

KvK-nummer: 20095697 

BTW-nummer: NL808398155B01 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

* de prijs exclusief en inclusief belastingen; 

* de eventuele kosten van aflevering; 

* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

* het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

* de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 

* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 

* de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 

* indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

* de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 

* de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

* de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 

* en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

* het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

* de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

* de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 

* de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 

* de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 

 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

* die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 

* die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

* die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

* die snel kunnen bederven of verouderen; 

* waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

* voor losse kranten en tijdschriften; 

* voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

* betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

* waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

* betreffende weddenschappen en loterijen. 

 

Artikel 9 - De prijs

 

 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

* deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; 

* of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 

 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 12 - Duurtransacties

 

 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

 

Artikel 13 - Betaling

 

 

1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, voor afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 

2. Wanneer bij de verkoop van producten aan consumenten vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

 

Artikel 15 - Geschillen

 

 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 

 

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

Artikel 17 - Aanvullende Voorwaarden

 

 

* Gegevens

 

Wandpanelen.nl raadt de koper aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van koper te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan wandpanelen.nl mogelijk nadien geen wijzigingen meer doorvoeren en daarom geldt tussen partijen de inhoud van de bestelling van de koper zoals deze door wandpanelen.nl is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de koper. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de koper gedane bestelling zullen dan ook aan de koper worden doorberekend. 

 

* Privacy

 

Wandpanelen.nl hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. wandpanelen.nl leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. Wandpanelen.nl gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden 

Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door wandpanelen.nl niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is 

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd 

 

* Betaling

 

De betalingsmogelijkheden zijn: 

Vooruitbetaling; Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van wandpanelen.nl.

Betaling via iDeal (ABN AMRO, Postbank, Rabobank, SNS Bank en Fortis Bank); 

 

* Eigendomsvoorbehoud en risico

 

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van wandpanelen.nl, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering. 

 

Wandpanelen.nl raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt wandpanelen.nl aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met +31 (0)165-382663 of via de e-mail info@wandpanelen.nl

 

* Garantie

 

Onverminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen, geeft wandpanelen.nl de volgende specifieke garanties: 

Alle producten vallen onder de fabrieksgarantie van de fabrikant van de producten,wandpanelen.nl is in de regel niet verantwoordelijk voor garantieclaimen van door haar geleverde originele producten. De koper dient in de regel garantiegevallen rechtstreeks met de producent te regelen. wandpanelen.nl kan van deze voorwaarde afwijken maar is dit niet verplicht. 

De procedure wordt per email verstrekt. 

De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van: 

a. normale slijtage; 

b. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing; 

c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen; 

d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 

e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen. 

f. indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting. 

Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan wandpanelen.nl voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor koper, mits anders overeengekomen met wandpanelen.nl.

 

Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden: 

a. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden 

b. Het betreffende artikel dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden. 

c. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden. 

d. In de zending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden. 

e. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar wandpanelen.nl, zijn voor risico van de koper. 

 

* Retournering

 

Er moet bij retourzendingen worden voldaan aan de volgende eisen: 

Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een retournummer aangevraagd worden per email. 

De bestelling dient binnen 5 werkdagen na het toekennen van het retournummer retour gestuurd te worden. 

De retourartikelen dienen onaangebroken, in originele verpakking en onbeschadigd te zijn. 

Artikelen waarvan het zegel is verbroken kunnen niet worden geretourneerd. 

De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden. 

De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd. 

Op de retourzending dient duidelijk het retournummer vermeld te staan. 

Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. 

wandpanelen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd. 

 

* Aflevering

 

Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is wandpanelen.nl gerechtigd de gemaakte transportkosten bij de koper in rekening te brengen, tenzij het product zo beschadigd is dat het onredelijk is om het product in ontvangst te laten nemen. 

De koper dient bij aflevering van de bestelling de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling. 

Alle zendingen worden door wandpanelen.nl verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door wandpanelen.nl gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

 

NEW